Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen
 • Gebruiker: de eigenaar van Bed en Breakfast De Getijden te Vlieland, Berkenlaan 15, 8899 BP hierna te noemen: B&B
 • Wederpartij: de gasten die een huurovereenkomst sluiten met B&B middels een telefonische reservering, een reservering via booking.com of rechtstreeks via de website van de B&B (bnb-degetijden.nl)
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst en kenbaar gemaakt aan de wederpartij middels ex. Art 6:234 BW.
 • De eigenaar van de B&B kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.
2. Huishoudelijk reglement B&B
 • De B&B is beschreven in de website bnb-degetijden.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • In- en uitchecken gebeurt bij Hotel Vlierijk, gelegen aan de Lutinelaan.
 • Het ontbijt wordt in de ochtend tussen 08:00 en 10:30 uur geserveerd in Hotel Vlierijk in de vorm van een buffet. Geeft bij het inchecken – of in ieder geval één dag van tevoren aan of u een gluten- of lactosevrij ontbijt wilt hebben.
 • Het minimum verblijf in de B&B is twee nachten en alleen via Booking.com kan er tegen meerprijs geboekt worden voor één nacht.
 • De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De B&B heeft een centrale ingang via de hal en iedere kamer heeft een eigen ingang vanaf buiten..
 • Het is verboden derden gebruik te laten maken van de B&B. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de gebruiker en niet zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
 • U dient het B&B te gebruiken als woon- en slaapvertrek zoals u thuis gewend bent dat te doen Indien de kamer bij vertrek objectief bezien zodanig extreem is vervuild kan de gebruiker de extra schoonmaakkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 • Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Honden zijn alleen togestaan in kamer Springtij, onder voorwaarden hierna beschreven en tegen een meerprijs wegens extra schoonmaakkosten.
 • Inchecken kan tot uiterlijk 21:00 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de B&B zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker.
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
3. Tarieven
 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, toeristenbelasting, bedlinnen, handdoeken, ontbijt en eind-schoonmaak.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering.
 • Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B (bnb-degetijden.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
4. Reservering en betaling
 • Indien er een telefonische (mondelinge) reservering heeft plaatsgevonden is daarmee de huurovereenkomst tot stand gekomen. Nadat de reservering is bevestigd is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen. In alle voorstaande gevallen is de reservering definitief.
 • Voor een reservering van een verblijf in de B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De verblijfskosten dienen voorafgaand aan het verblijf in de B&B via een IDEAL of bankoverschrijving te worden voldaan.
5. Annulering
 • Bij annulering minimaal 4 dagen of langer voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering 3 dagen of minder voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail (info@bnb-degetijden.nl) aan de B&B te worden doorgegeven.
 • Artikel 6 van de algemene voorwaarden van Booking.com is van overeenkomstige toepassing op de algemene voorwaarden van de B&B.
 • Terugbetaling op annuleringen zal steeds plaatsvinden op de laatste dag van de maand waarin de annulering is verwerkt
6. Klachten
 • De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
7. Overmacht
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
8. Aansprakelijkheid
 • De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd het hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren. Dit betreft een maximumaanspraak van € 2.50000 per jaar.
9. Privacy
 • De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
10. Voorwaarden verblijf met hond
 • Alleen in kamer Springtij is één kleine tot middelgrote hond toegestaan voor een extra bedrag van 25,= per verblijf.
 • Voor de hond geldt dat deze mee naar binnen mag in Hotel Vlierijk. Zowel bij het in- en uitchecken als bij het ontbijt moet de hond dus op de kamer of buiten blijven.
 • De overige gasten van het B&B mogen geen hinder ondervinden van de hond.
 • De hond mag niet op het bed of op de stoel liggen.
 • De hond mag op buiten verblijven maar uitwerpselen moeten door de wederpartij worden verwijderd. De hond mag niet graven in de tuin.
 • Extra kosten wegens aangebrachte schade door de hond kunnen door het B&B op de wederpartij worden verhaald.
11. Slotbepaling
 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een niet-Nederlandstalige wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden niets mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Aanwijzingen voor een probleemloos verblijf in ons B&B:

 • Uw kamer: Wij hopen dat de kamer aan uw verwachtingen voldoet. Aan de zijkant van de kleerkast hangt een blik en veger. Daarnaast kunt u op verzoek de beschikking krijgen over een ventilator.
 • Terras: Er is een terras in aansluiting op uw kamer. Op het terras staat een droogrekje en in de zwarte kussenkist liggen twee kussenzitjes voor de tuinstoelen. Wilt u deze terugleggen als het regent en als u vertrekt?
  Het extra terras in de achtertuin waar de picknick tafel staat is beschikbaar voor iedereen, ook voor de gasten van kamer EB. Wilt u het tuinmeubilair terugzetten als u ermee bent gaan verzitten?
 • Ontbijt: Het ontbijt wordt geserveerd in hotel Vlierijk aan de Lutinelaan. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan tijdig aan Jelte doorgeven. We zullen dan kijken wat we voor u kunnen betekenen.
 • Uitchecken: Doet u tussen 08:00 en 10:30 bij hotel Vlierijk
 • WIFI: Selecteer De Getijden of Getijden 5G met wachtwoord: Vlieland2019!
 • Rookvrij: Op de kamers mag niet worden gerookt, op het terras staan asbakken op de tafels. Als wij constateren dat er binnen wordt gerookt, dan brengen wij € 150,= in rekening en annuleren wij uw boeking zónder restitutie.
 • Afsluiten: Uw sleutel is bruikbaar op uw kamerdeur, en van uw buitendeur. Tevens is het de sleutel van de voordeur van het B&B. Vlieland is veilig en de voordeur hoeft van óns niet op slot. Indien u uw eigen buitendeur op slot wilt draaien dient u eerst de klink omhoog te trekken zodat deze vergrendelt in het kozijn. Daarna kunt u pas de sleutel omdraaien.
 • Verlichting: Sommige bedlampjes hebben een metalen voet die als aanraak-schakelaar dient. De plafondverlichting in kamer Vloed en Springtij hebben standen waarmee de felheid en witkleur kan worden aangepast van fel wit naar warm wit. Hiervoor dien je de lichtschakelaar meerdere malen kort achter elkaar aan en uit te klikken. Bijvoorbeeld aan-uit-aan-uit
 • Slapen: Indien u extra kussens wilt, of een extra dekbed wilt, vraagt u dat dan even bij Hotel de Kluut.
 • Schoonmaak Op verzoek wordt uw kamer globaal schoongemaakt. Daartoe hangt u de deurhanger met ‘Groen’ aan de klink. Hangt de deurhanger op ‘Rood’ of ontbreekt deze dan slaan we uw kamer over.
 • Opmaken bedden: We maken niet dagelijks de bedden voor u op, dat doen we tijdens een aangevraagde globale schoonmaak.
 • Verschonen linnen: Wij verschonen het bedlinnen op de helft van de verblijfsduur bij een verblijf van 5 of meer nachten.
 • Handdoeken: Indien wij uw kamer bezoeken voor een globale schoonmaak (deurhanger op ‘groen’) én uw handdoeken liggen in de badkamer op de grond is dat voor ons reden om de handdoeken te wisselen. Als de handdoeken meerdere dagen wilt gebruiken hangt u deze over de radiator en vervangen wij ze niet. Daarmee belasten we het milieu ook minder.
 • Badkamer: De schakelaar van de verlichting van de badkamer is te vinden in de kamer. Aan de rechterrand van de wandspiegel is een schakelaar voor spiegelverlichting. In de onderrand van de spiegel zijn twee stopcontacten die gebruikt kunnen worden voor scheerapparaat of föhn.
 • Föhn: In het badkamermeubel ligt een föhn tot uw beschikking. Het stopcontact bevindt zich in de onderrand van de spiegel.
 • Koffie: Van het Nespresso apparaat moet het waterreservoir gevuld zijn. Door een van de twee knoppen bovenop te drukken warmt het apparaat op. Plaats het koffiecupje boven in het apparaat, sluit het apparaat. Zet uw mok eronder en druk naar keuze op het klein (espresso) of grote koffiekopje. De koffie op uw kamer is gratis. Extra koffie is voorradig in de hal, net als koffiemelk en suiker. U vindt er ook candarel.
 • Thee: Een selectie van thee ligt op uw kamer, en indien u tekort komt, kunt ook in de hal theezakjes naar uw smaak pakken.
 • Koeler: We hebben in de hal een koeler staan welke u kunt gebruiken voor uw meegebrachte drankjes. Ook ligt er frisdrank die u tegen een vergoeding zelf kunt nuttigen.
 • Televisie: Met de witte afstandsbediening zet u zowel de tv (knop linksboven) als de ontvanger (rechtsboven) aan. Zie voor de zenders verderop in de map 
 • Te koop: Voor uw gemak hebben wij in de hal een beperkt assortiment van drankjes en snacks. U kunt geld in het potje doen. De prijzen zijn als volgt en zolang de voorraad strekt:

Thee, koffie suiker en melk: Gratis
Blikjes Frisdrank € 1,00
Chips € 1,00
Candybars Mars, Snickers, Twix etc € 1,00

 • Tot slot: Ons huis is na een ingrijpende verbouwing een luxueus B&B op het eiland geworden. Wij streven voor onze gasten een optimaal comfort, rust en privacy na. Met een professionele huishoudelijke dienst die voor u klaar staat indien nodig. We hopen dat het u hier bevalt.
  Hebt u tips of suggesties? Mail ons dan op info@bnb-degetijden.nl
 • En als u de moeite wilt nemen om een bericht te schrijven in ons gastenboek stellen we dat zeker op prijs. Of een review op Google bij onze accommodatie.